Phiếu thu

Thêm phiếu thu

Từ giao diện Lịch hẹn, bác sĩ có thể tạo phiếu thu trong quá trình điều trị trực tiếp cho bệnh nhân

Từ giao diện Thống kê thanh toán / Phiếu thu, Bấm vào nút  "thêm phiếu thu"

 • Mã: mã số phiếu thu tự động tăng thêm khi tạo mới phiếu thu, nếu tạo mới từ chức năng sao chép, bạn phải tự sửa mã phiếu thu mới.
 • Ngày thu: chọn ngày tạo phiếu thu tiền.
 • Bệnh nhân: Chọn bệnh nhân đã có từ danh sách dữ liệu của phòng khám hoặc nhập thông tin bệnh nhân mới.
 • Lý do: nhập lý do thu
 • Số tiền: nhập số tiền
 • Trạng thái: Nhập trạng thái thanh toán (chưa chi trả, đã chi trả, hủy)

Sau khi hoàn tất phần nhập liệu, bấm nút để lưu.

Phiếu thu vừa thêm mới sẽ xuất hiện tại Danh sách phiếu thu với đầy đủ các thông tin.

 

Phiếu chi
 • Từ giao diện Thống kê thanh toán / Phiếu chi, Bấm vào nút "Thêm phiếu chi"
 • Mã: mã số phiếu chi tự động tăng thêm khi tạo mới phiếu chi, nếu tạo mới từ chức năng sao chép, bạn phải tự sửa mã phiếu chi mới.
 • Ngày chi: chọn ngày tạo phiếu chi tiền.
 • Nhà cung cấp: Chọn Nhà cung cấp đã có từ danh sách dữ liệu của phòng khám hoặc nhập thông tin Nhà cung cấp mới.
 • Lý do: nhập lý do chi
 • Số tiền: nhập số tiền
 • Trạng thái: Nhập trạng thái thanh toán (chưa chi trả, đã chi trả, hủy)
 • Sau khi hoàn tất phần nhập liệu, bấm nút "Thêm phiếu chi" để lưu. Phiếu chi vừa thêm mới sẽ xuất hiện tại Danh sách phiếu chi với đầy đủ các thông tin .

Sổ quỹ tiền mặt

Báo cáo tình hình thu, chi , tồn quỹ tiền mặt tại phòng khám theo từng tháng.

Chức năng Chốt kỳ giúp Phòng khám có thể theo dõi được số liệu thu chi các tháng trong năm

 

Messager Maydental