Tổng quan phần mềm

Là giao diện được sử dụng để thu thập và tổng hợp dữ liệu của phòng khám. Nó cung cấp các chỉ số phân tích về tình hình hoạt động của phòng khám, giúp bạn có cái nhìn tổng quát và nhanh chóng nhiều thông tin quản trị khác nhau.

Phần mềm sẽ thống kê và phân tích:

  • Thống kê, biểu đồ thu - chi.
  • Tỉ lệ khách hàng tái khám đúng hẹn và hủy bỏ cuộc hẹn.
  • Số lượng cuộc hẹn đã lên lịch.
  • Thời gian chờ trung bình của khách, tỉ lệ khách hàng hài lòng.
  • Tỉ lệ khách hàng mới, các chỉ số tăng trưởng.
  • Biểu đồ so sánh các loại dịch vụ & doanh thu.

 

 

 

Messager Maydental