Thống kê thanh toán ở phần mềm CRM, quản lý nha khoa gồm các chức năng quản lý phiếu thu, phiếu chi, sổ quỹ tiền mặt và báo cáo doanh thu. Tất cả các chức năng trên giúp cho bác sỹ có cái nhìn khách quan nhất về doanh thu của phòng khám trong khoảng thời gian tùy chọn ( hôm qua, tuần qua, từ ngày đến ngày ...) từ đó bác sỹ có thể có sự điều chỉnh phù hợp cho chiến lược của phòng khám.

Bước 1: Quản lý phiếu thu

- Phiếu thu là mẫu chứng từ kế toán bắt buộc dùng để xác định khoản tiền mặt thực tế được nhập vào quỹ, là căn cứ để xác nhận cho việc thanh toán hay chưa? Đây là cơ sở để kế toán và thủ quỹ làm sổ sách thu chi.

a. Tạo phiếu thu:
Từ giao diện "chi tiết khách hàng", Bác sĩ có thể tạo được phiếu thu.

reciept_patient.PNG

Từ giao diện Thống kê thanh toán / Phiếu thu, Bấm vào nút  "thêm phiếu thu"

add-reciept-2.png
 • Mã: mã số phiếu thu tự động tăng thêm khi tạo mới phiếu thu, nếu tạo mới từ chức năng sao chép, bạn phải tự sửa mã phiếu thu mới.
 • Ngày thu: chọn ngày tạo phiếu thu tiền.
 • Khách hàng: Chọn khách hàng đã có từ danh sách dữ liệu của phòng khám hoặc nhập thông tin khách hàng mới.
 • Lý do: nhập lý do thu
 • Số tiền: nhập số tiền
 • Trạng thái: Nhập trạng thái thanh toán (chưa chi trả, đã chi trả, hủy)

Sau khi hoàn tất phần nhập liệu, bấm nút để lưu.

Phiếu thu vừa thêm mới sẽ xuất hiện tại Danh sách phiếu thu với đầy đủ các thông tin.

 

Bước 2: Quản lý phiếu chi

- Phiếu chi nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán
 • Từ giao diện Thống kê thanh toán / Phiếu chi, Bấm vào nút "Thêm phiếu chi"
 • Mã: mã số phiếu chi tự động tăng thêm khi tạo mới phiếu chi, nếu tạo mới từ chức năng sao chép, bạn phải tự sửa mã phiếu chi mới.
 • Ngày chi: chọn ngày tạo phiếu chi tiền.
 • Nhà cung cấp: Chọn Nhà cung cấp đã có từ danh sách dữ liệu của phòng khám hoặc nhập thông tin Nhà cung cấp mới.
 • Lý do: nhập lý do chi
 • Số tiền: nhập số tiền
 • Trạng thái: Nhập trạng thái thanh toán (chưa chi trả, đã chi trả, hủy)
 • Sau khi hoàn tất phần nhập liệu, bấm nút "Thêm phiếu chi" để lưu. Phiếu chi vừa thêm mới sẽ xuất hiện tại Danh sách phiếu chi với đầy đủ các thông tin .

view-payment.png

Bước 3: Quản lý sổ quỹ tiền mặt

- Sổ quỹ tiền mặt: là loại sổ dùng cho thủ quỹ hoặc kế toán tiền mặt, để báo cáo tình hình thu, chi , tồn quỹ tiền mặt tại phòng khám theo từng kỳ.

- Chức năng Chốt kỳ giúp Phòng khám có thể theo dõi được số liệu thu chi các tháng trong năm

view-fund.png

Bước 4: Báo cáo doanh thu

- Báo cáo doanh thu chỉ ra sự cân bằng giữa doanh thu và chi phí trong từng kỳ. Báo cáo còn được sử dụng như một bảng hướng dẫn để xem xét doanh nghiệp sẽ hoạt động thế nào trong tương lai.
- Bạn có thể chọn thời gian mà bạn muốn thấy doanh thu qua bộ lọc của hệ thống. baocaothuchi.PNG